Go to Top

In de praktijk

In de Praktijk

Trimtab ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling & groei van menselijk potentieel.

Wij ondersteunen onder meer door:

  • • een cultuurverandering in gang zetten, te begeleiden en te borgen;
  • • inhoudsdeskundige managers te begeleiden naar vakvolwassen managers;
  • • op maat trainingen te ontwikkelen, te verzorgen en te begeleiden op de werkvloer;
  • • teambuilding bijeenkomsten te begeleiden;
  • • individuele- en teamcoaching te verzorgen;
  • • mediation te bieden bij teams die vastlopen in de samenwerking.

 

Praktijkcases

Teambuilding

De concrete vraag van onze opdrachtgever Van Galen Klimaattechniek was het organiseren van een teambuildingsbijeenkomst voor het team van projectleiders, projectmanagers en afdelingshoofden van de bedrijven Installatietechniek Rotterdam en Amsterdam. Trimtab heeft een 2-daagse bijeenkomst ontwikkeld en begeleid. Het doel was enerzijds teambuilding en bewustwording van de sterke en de ontwikkelpunten. Anderzijds hoe we als team de verbeterpunten en doelen van de organisatie concreet kunnen realiseren.

Resultaat teambuilding

‘Wij hebben Trudy Siekman als een deskundige trainer en coach ervaren die met een gedegen voorbereiding het programma heeft samengesteld en het groepsproces optimaal benut: iedereen wordt betrokken en het programma heeft voldoende tempo en vertragingsmomenten. Het eindresultaat was boven verwachting. De gedragsverandering en de bijdrage van het team is blijvend.’

Management Drives sessie

Versterken van leiderschap door inzicht in drijfveren! Studies laten zien dat 80% van het succes van teams en organisaties wordt bepaald door ‘zachte’ factoren. Management Drives maakt deze factoren meetbaar. De methodiek van Management Drives maakt dieperliggende factoren van ieders gedrag op een unieke wijze zichtbaar. De resultaten worden op dusdanige wijze gepresenteerd dat men erop kan sturen. Op ogenschijnlijk eenvoudige wijze herkennen mensen onderlinge verschillen en hebben ze handvatten om verschillen te overbruggen. Uiteindelijk spreekt de gehele organisatie een heldere nieuwe taal waarin men elkaar aanspreekt op zaken die voorheen niet of slechts moeilijk besproken konden worden.

Trimtab organiseert – met behulp van Management Drives als nulmeting – individuele gesprekken, teambijeenkomsten en training-on-the job om verworven inzichten in de praktijk toe te passen.

Ontwikkeltraject Middle management

De directie van een kinderopvangorganisatie ervaart een grote behoefte aan het ontwikkelen van de organisatie naar een meer professionele, en meer zakelijk aangestuurde organisatie. De vraag is wat er voor nodig is om dit te bereiken? Het MT heeft een voorzichtige analyse gemaakt van de gewenste ontwikkelpunten. Ze heeft hierbij, ondersteunt door Trimtab, de conclusie getrokken dat de groei van de organisatie in de afgelopen vijf jaar voornamelijk ondersteund is door ontwikkeling van structuur en het opstellen van procedures. Investering op het gebied van houding & gedrag is onderbelicht. Nu is de tijd rijp om de focus in de ontwikkeling van de organisatie met name op deze gedragskant te richten.

Trimtab heeft een leiderschapstraject ontwikkeld. Dit traject geeft het middenkader en het MT alle handvatten en het inzicht om zich in de gewenste professionele richting verder te ontwikkelen. Trimtab heeft een programma geboden bestaande uit vier modules:

  • • module organisatiebelang
  • • module talentontwikkeling
  • • module managementgedrag
  • • module omgevingsoriëntatie

Elke module is ingevuld door de stappen: inventarisatie – ontwikkeling – training & coaching – en borging.